Vision och värdegrund

 

Volitos vision är att sträva mot nya höjder genom att utveckla affärer och människor, med målet att förbättra omvärlden samt bygga värden över generationer. Volitos främsta tillgång är intressenternas förtroende vilket möjliggör för Volito, och dess medarbetare, att nå företagets vision.

Förtroende uppnås genom balans mellan två fundament i företagets värdegrund – relationer och professionalism. Goda och hållbara relationer, till kollegor, partners och omvärld, skapas genom lojalitet, ärlighet och långsiktighet. Ett professionellt förhållningssätt utgör grunden för goda affärer som gagnar alla parter, och utgår från kompetens, flexibilitet och målmedvetenhet.

En del av samhället

Moderbolaget Volito AB och Volitos dotterföretag har såväl starka relationer till, som stor påverkan på, det omgivande samhället. Sammantaget sysselsätter koncernen ett stort antal människor, och fattar beslut som har direkt och indirekt betydelse för hur samhället utvecklas. Det är betydelsefullt för Volito att bidra positivt till samhället och att agera med en stark lokal förankring.

Styrning och rapportering

Moderbolaget upprättar regelverk, policys och funktioner för hela koncernen gällande bland annat uppförandekod, bolags- styrning, IT- och informationssäkerhet, visselblåsarfunktion, socialt engagemang med mera. Dotterbolagen ansvarar för implementation, uppföljning och intern rapportering.

Bolagen i koncernen omfattas ännu inte av villkoren för att upprätta hållbarhetsrapporter. Moderbolaget producerar varje år en utförlig, offentlig och professionell årsredovisning med en tydlig och transparent presentation av verksamheten inom samtliga affärsområden. Dotterbolagen kommunicerar hållbarhetsarbete i egna kanaler och förbereder för framtida rapportering.

Strategi och genomförande

Både moderbolaget och dotterbolagen har ett åtagande att ständigt utvecklas och förbättras på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt. Bolagen ska bland annat verka för en god och långsiktig avkastning till aktieägarna, följa uppförandekod för god affärsetik, erbjuda en attraktiv och trygg arbetsplats, ta ett generellt ansvar för FN:s globala mål samt arbeta för att förbättra påverkan inom de globala mål som har direkt koppling till verksamheten. Koncernens företag ska också bidra positivt till samhället genom sponsring och donationer, framför allt med inriktning på ungas fritid och utbildning, ungas företagsamhet och entreprenörskap samt forskning som bidrar till en bättre framtid. Såväl moderbolaget som dotterbolagen har ett starkt socialt engagemang.

Inom Affärsområde Portföljinvesteringar har Volito betydande delägarskap i börsnoterade bolag. Volito strävar efter aktiva delägarskap med inriktning på bolag som har affärs- och värdegrundsmässigt starka beröringspunkter till Volito, samt ägarfilosofier som motsvarar Volitos och präglas av ett lång- siktigt, ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt.

Hållbarhetsarbete inom våra affärsområden

Volito AB – moderbolaget

Volito AB är ett investmentbolag med säte i Malmö. Bolaget strävar efter ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart förhållningssätt i alla delar av den dagliga verksamheten. Direkt påverkan på miljö, samt exponering mot miljörisker, är främst relaterad till affärsresor.

Affärsområde Volito Fastigheter

Volito Fastigheter har identifierat såväl fokusområden för sitt hållbarhetsarbete som de globala mål till vilka verksamheten har störst möjlighet att bidra. Det handlar bland annat om påverkan på klimatet inklusive koldioxidavtryck, omsorgsfull förvaltning av byggnader från olika tidsepoker, tillskott av biologisk mångfald samt omtanke om människor. Volito Fastigheter har också anslutit till nätverket LFM30 – Lokal Färdplan Malmö 2030 – som är en av landets största satsningar på hållbarhet. Inom ramarna för LFM30 har Volito Fastigheter påbörjat arbetet med en klimathandlingsplan, åtagit sig att sträva efter att minimera klimatavtrycket i företagets värde- kedja, både inom befintligt bestånd och kommande projekt- utveckling, med ambitionen att bli netto noll klimatneutralt till 2030 samt följa LFM30s systematiska måluppföljning.

Affärsområde Volito Industri

Volito Industri bidrar direkt och indirekt till ett stort antal områden för hållbar utveckling, med fokus på de globala målen för jämställdhet, hållbar energi för alla, anständiga arbets- villkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbar konsumtion och produktion. Bolaget bidrar till målen främst genom kontinuerlig utveckling av verksamhetens produkter och tjänster. Några exempel är utveckling av hållbara lösningar inom hydraulik, pneumatik och eldrift, system för oljerening, digital övervakning av maski- ner och utrustning för optimerad livslängd, effektivisering av tillverkningsprocesser samt rekonditionering av komponenter för minskat koldioxidavtryck.

Affärsområde Portföljinvesteringar

Portföljbolagen driver självständiga och ambitiösa hållbarhetsarbeten. Utförlig information finns på www.peab.se, www.bulten.se, www.annehem.se och www.eqt.se.