Tillbaka
2018-06-29

Personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som Volito AB (”Volito” eller ”vi”) samlar in om dig som kan komma exempelvis från via vår webbplats (www.volito.se), post, e-post, sms, telefon, i övriga kontakter med oss, från våra koncernbolag, tredje part och från allmänt tillgänglig information.

Vi värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

 

1. Personuppgifter
Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig. I denna personuppgiftspolicy används synonymt och omväxlande begreppen ”personuppgifter” och ”uppgifter om dig”.

Vanligtvis kan du använda dig av vår webbplats utan att tillhandahålla oss några uppgifter utöver tekniska. I övrigt kommer de personuppgifter vi behandlar om dig oftast från dig själv eller från någon inom din organisation i samband med att vi ska kunna svara på frågor, uppfylla en begäran från dig, skicka ut finansiell information, såsom årsredovisning, skicka ut information om events. Representerar du ett av våra affärsområden/koncernbolag/portföljbolag eller en intressent eller samarbetspartner till oss kan uppgifterna komma från någon inom din organisation eller från dig själv.

De personuppgifter om dig som kan beröras är:

Person- och kontaktuppgifter - såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt, när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller vikten av en säker identifiering, även personnummer.

Ekonomisk information - information såsom faktureringsuppgifter etc.

Tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning - exempelvis IP-adress, cookies och  geografisk plats.

Användargenererad information – innehåll du självmant registrerar eller  lämnar exempelvis via e-post eller per telefon.

Information från andra källor – såsom allmänt tillgänglig information eller information från våra affärsområden/koncernbolag/portföljbolag, intressenter eller samarbetspartners.

 

2. Ändamål och rättslig grund
För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts det att det föreligger en rättslig grund för detta, dvs. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse som åvilar oss, att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs. 

Volito behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Volito dina uppgifter för följande syften och därpå följande angivna rättsliga grunder för desamma:

Ett av våra främsta syften med insamlandet av personuppgifter är att fullgöra våra förpliktelser gentemot våra affärsområden/koncernbolag/portföljbolag, intressenter och samarbetspartners, såsom utskick av finansiell information och årsredovisning, för redovisnings- och faktureringsändamål, och övrigt försäkra oss om att lagkrav efterlevs (exempelvis bokföringslagen).

Rättslig grund: Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse, eller om du är företrädare, anställd eller annars representerar en organisation som har ingått avtal med oss – berättigat intresse. Volitos berättigade intresse av nämnda personuppgiftsbehandling är att kunna fullgöra nämnda avtalsförpliktelser eller rättsliga förpliktelser.

Vi kan komma att använda personuppgifter för att per post, e-post, sms eller per telefon skicka ut finansiell information, såsom årsredovisning, informera  om kommande events, samt för utskick av annan marknadsföring och information om våra tjänster som vi, våra affärsområden/koncernbolag/portföljbolag, intressenter eller samarbetspartners erbjuder och som vi tror kan vara av intresse för dig eller din organisation.

Rättslig grund: Berättigat intresse. Volitos berättigade intresse av nämnda personuppgiftsbehandling är att kunna ge dig/din organisation relevant information och anpassade erbjudanden.

 

3. Information om cookies
Vi använder cookies på vår webbplats och i vår e-postkommunikation. För mer information om hur vi använder cookies och liknande, se vår cookieinformation på www.volito.se.

 

4. Överföring av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och dina uppgifter används endast oss och av utvalda tredje parter.

Tredje parter, inklusive koncernbolag, som vi anlitar för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet (såsom t.ex. för IT och resor samt för utskick av årsredovisning) har i de flesta fall bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och för de särskilda uppgifter de har att utföra efter våra instruktioner. De agerar därmed som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. I vissa fall agerar de som självständiga personuppgiftsansvariga.

Vi kan även i andra särskilda fall komma att lämna ut personuppgifter, t.ex. när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som exempelvis vi har krav emot eller som kan ha gjort intrång på webbplatsen, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra eller andras rättigheter eller egendom.

Behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy kan kräva att dina personuppgifter överförs till en destination utanför Sverige. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker endast i den mån det är tillåtligt enligt lag och kräver därmed exempelvis att landet i fråga har ett avtal med EU/EES, att landet anses ha tillräcklig dataskyddslagstiftning, eller att vi träffat avtal med aktuell tredje part om att de är tvungna att tillämpa av EU-kommissionen godkända klausuler gällande skyddet för den personliga integriteten. Du hittar lista över godkända tredje länder och standardklausuler på EU-kommissionens hemsida och på Datainspektionens hemsida om överföring av data till tredje land.

 

5. Dina rättigheter
I enlighet med lag har du rätt att begära ut information om personuppgifter vi har om dig efter att du har identifierat dig och tydligt angett vilken information du önskar ta del av. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till den adress som anges nedan under punkten 11. Vidare kan vi komma att begära ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person. Vi kommer snarast möjligt och inom en månad bemöta din begäran. I de fall vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att meddela dig detta och ange varför. 

Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag rätt att vända dig till oss med en begäran om rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss.

Notera att det kan krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering, återkallelse av samtycke eller portering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet för oss enligt lag att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring.

 

6. Lagringstid
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Personuppgifterna gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.

 

7. Datasäkerhet
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagar om personuppgiftsbehandling. Personuppgifterna lagras i driftsmiljöer som använder säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Rimliga standarder för skydd av personuppgifter följs. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter.

Skulle en personuppgiftsincident upptäckas kommer denna på sätt föreskrivs enligt lag att anmälas till Datainspektionen samt till dig.

 

8. Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att det på denna webbplats kan finnas länkar till andra webbplatser. För det fall du följer en sådan länk kan detta medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

 

 9. Ändring av personuppgiftspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan uppdateras av oss. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat erforderligt sätt. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

10. Klagomål
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Du har också möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen gällande vår personuppgiftsbehandling.

 

11. Kontakt
Volito AB, 556457-4639, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, såvida inte annat uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina uppgifter. Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta oss enligt nedan. 

 

E-post: info@volito.se
Adress: Skeppsbron 3, 211 20 Malmö
Telefon: 040-660 30 00